Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych Ozone Sport sp. z o.o., ul. Ariańska 3/10, 31-505 Kraków, NIP: 6751682279 - właściciel strony www.ozonemask.pl. Administrator, jako właściciel i zarządca portalu strony www.ozonemask.pl, jest usługodawcą wszystkich funkcjonalności portalu i nadzoruje jego działania. Jako administrator przechowujemy tylko niezbędne do wykonania poszczególnej usługi dane osobowe i dbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie. Chronimy Twoje dane i Twoją prywatność przed dostępem osób trzecich.

 2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem sklep@ozonemask.pl 

 3. Skąd mamy Twoje dane?
  Na stronie www.ozonemask.pl Twoje dane osobowe zostają dostarczane przez Ciebie w momencie kiedy się rejestrujesz oraz kiedy kupujesz nasze produkty. Niektóre dane są nam dostarczane za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii, niemniej jednak stosujemy wszelkie możliwe metody w celu podwyższania poziomy prywatności użytkowników, jakie oferują dostawcy narzędzi wykorzystujących wspomniane technologie.

 4. Jaki jest czas przetwarzania Twoich danych w ramach Konta Użytkownika?
  Twoje dane zwykłe będziemy przetwarzać tak długo jak Twoje konto będzie aktywne w portalu. Aktywność stwierdzamy poprzez zapisy ostatniego logowania określonego numeru identyfikacyjnego użytkownika. W przypadku nieprzerwanego braku aktywności konta przez pięć lat, wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail, z przypomnieniem, że brak aktywności spowoduje trwałe usunięcie wszystkich Twoich danych zgromadzonych przez portal. Jeżeli nie podejmiesz wtedy aktywności będziemy zmuszeni usunąć Twoje konto i wszystkie związane z nim dane. Tak długi czas przetwarzania związany jest z obowiązkiem wykazania dowodów w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze stron oraz wykonania obowiązków podatkowych (oraz innych prawnie wymaganych obowiązków). Umieszczone na portalu dane wrażliwe usuwamy niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, z tym że pamiętaj, że wiąże się to z niemożliwością świadczenia usługi, dla której zgoda została wycofana. Natomiast w przypadku zrealizowania usługi dane wrażliwe usuwane są niezwłocznie, chyba że usunięcie samych danych wrażliwych jest technicznie możliwe, wtedy administrator niezwłocznie usuwa całe konto użytkownika.

 5. Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?
  W zakresie opisanych powyżej danych, w tym plików “Cookies” oraz obsługi powiązanych z nimi narzędzi służących do ich analizy, w niektórych przypadkach ma miejsce przekazywanie tych danych na serwery w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane te będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W pozostałym zakresie serwery naszego serwisu i cały ruch związany z jego obsługą, jak i realizacją usług, odbywa się tylko i wyłącznie z obszaru Polski!

 6. Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?
  W ramach korzystania z portalu Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim podmiotom świadczącym dla Nas różnego rodzaju usługi na podstawie stosownych umów, dzięki którym zapewniamy mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Oprócz tego przekazujemy dane odbiorcom, którym musimy przekazywać Twoje dane zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Nas przez obowiązujące przepisy prawa. Do tych dwóch powyższych kategorii podmiotów można zaliczyć:
  1. Organy nadzorcze, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
  2. Podmioty świadczące nam usługi związane realizacją obsługi prawnej, windykacji oraz obsługi w zakresie zobowiązań podatkowych;
  3. Banki oraz pośredników w zakresie realizacji płatności;
  4. Dostawcom systemu informatycznego zarządzania treścią portalu ozonemask.pl;
  5. Dostawcom usług IT i hostingu;
  6. Dostawcom systemów informatycznych i oprogramowania oraz serwisowania sprzętu.

 7. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?
  Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na dobrowolnie. Nie masz obowiązku podania tych danych, co więcej w przypadku ich podania, w każdej chwili możesz żądać od nas ich usunięcia! Jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzach dostępnych na stronie jest niezbędne w celu należytego wykonania zawartej między nami umowy. Brak tych danych uniemożliwia nam jej wykonanie. W zakresie świadczenia niektórych usług, przepisy prawne zobowiązują nas do zachowania niektórych informacji. Pamiętaj jednak, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych zbieramy tylko tyle informacji o Tobie ile jest to niezbędne! Wszystkie zebrane dane zabezpieczamy z najwyższą dbałością!

 8. Jakie są Twoje prawa?
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).Jakie dokładnie uprawnienia Ci przysługują:
  • Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
  • Możesz też żądać ich sprostowania;
  • Możesz w każdej chwili usunąć konto i dane, których nie jesteśmy zobligowani przetrzymywać;
  • W sytuacjach określonych w art. 18 ust. RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które związane jest z marketingiem bezpośrednim;
  • Masz również prawo do przeniesienia danych;
  • Masz prawo do zapomnienia Twoich danych.

 

Regulamin sklepu internetowego www.ozonemask.pl 

  1. UWAGI WSTĘPNE
   1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu działającego pod adresem: www.ozonemask.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę, a także określa warunki Transakcji pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, zgodnie z poniższymi definicjami.
   2. Każdy Klient przed zawarciem Transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.
   2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
   3. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.
  3. DEFINICJE

Sprzedawca – Ozone Sport Sp. z o.o., ul. Ariańska 3/10, 31-505 Kraków

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej,

Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

Sklep – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ozonemask.pl,

Towar – oznacza artykuły odzieżowe oraz akcesoria oferowane przez Sprzedawcę. Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy. Oferowany towar może różnić się od wizerunku na zdjęciu, w szczególności w zakresie kolorów tkanin,

Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze w Sklepie Sprzedawcy. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają w sobie należny podatek VAT, jeżeli jest należny. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, który będzie odrębnie określony,

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska,

Koszt dostawy / wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta,

Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia,

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji,

Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery należące do Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
   1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu ich rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
   2. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem zakupu Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.
   3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem potwierdzającym płatność stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
   5. Wskazany powyżej komunikat stanowi przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, po jego otrzymaniu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
   6. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia bądź dokonać w nim modyfikacji przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zamówienia.
   7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00 za pośrednictwem poczty email pod adresem ozonemask@gmail.com.
   8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
   9. Zamówienia realizowane będą maksymalnie do 5 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
   10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
    1. nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia, natomiast Klient nie dostarczył poprawionych danych po wezwaniu wystosowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedawcę,
    2. zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa,
    3. na stronie sklepu wystąpią błędy na które nie ma wpływu Sprzedawca polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru.
   11. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona.
   12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru.

  2. ZASADY PŁATNOŚCI
   1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
    • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    • Za pomocą karty płatniczej poprzez operatora Blue Media S.A.:
     • Visa
     • Visa Electron
     • MasterCard
     • MasterCard Electronic
     • Maestro
    • Za pośrednictwem platformy płatniczej:
     • Blue Media
   2. Należność należy uiścić na rachunek bankowy wskazany w otrzymanym mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
   3. Faktury wystawiane są automatycznie i przesyłane do klienta. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury mailem.
   4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  3.  DOSTAWA
   1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionego Towaru za pomocą kuriera lub Poczty Polskiej.
   2. Wysyłka realizowana jest w ciągu 5 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
   3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
   4. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania).

  4. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU
   1. Jeżeli zakupiona maska po jej dostarczeniu nie odpowiada Twoim wymaganiom nie ma problemu, możesz ją zwrócić  do nas w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W tym celu wypełnij formularz zwrotu znajdujący się poniżej i prześlij na adres ozonemask@gmail.com. Następnie otrzymasz dalsze instrukcje co do odesłania zamówienia i zwrotu gotówki. Pamiętaj towar nie może być zniszczony i nie może nosić śladów zużycia.

    Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

    Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

    • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
    • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

    Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
    • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. REKLAMACJA TOWARU
  1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacja podlega zgłoszeniu drogą mailową pod adresem sklep@ozonemask.pl Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest podać w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres, nazwę towaru szczegółowy opis wad oraz zgłaszane roszczenie. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.
  3. Podanie w formularzu reklamacji nieprawdziwych danych przez Klienta niebędącego Konsumentem powoduje utratę uprawnień z rękojmi.

 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 3. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
  1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:
   1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości,
   3. utrzymania sesji Klienta Sklepu,
   4. przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).
  3. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
  4. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.
  5. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Sklepu.
  2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta niezbędne do złożenia zamówienia, którym Klient udostępnił w/w dane, bądź też które weszły w ich posiadanie bez winy Sprzedawcy.
  3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  4. Data opublikowania regulaminu 20.01.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl